Лични данни

 

Раздел I

Страни и предмет на договора                                                             

 

Член 1

Страни

Общите условия уреждат доставката на посреднически онлайн услуги, чрез уеб-базирана интернет Платформа, от ХОТ КОМЮНИКЕЙШЪН, с ЕИК 203338621, със седалище и адрес на управление,  гр. София, п.к. 1231, жк Надежда 6, бл. 615, вх. А, ап. 8., в качеството на ДОСТАВЧИК на услуги на информационното общество (наричан на кратко в ОУ – Ubox) на всяко физическо лице, което след регистрация в Платформата е придобило качеството ПОТРЕБИТЕЛ.

 

Член 2

Предмет

(1) С настоящите ОУ се уреждат правоотношенията между Ubox, в качеството на  Доставчик на посреднически онлайн услуги чрез платформата Ubox и Потребителите на предоставяната в Ubox услуга на информационното общество.

(2) Ubox осигурява на Потребителите виртуална възможност за:

 • Разглеждане на профилите/акаунтите на различни търговци (регистрирани бизнес ползватели в Платформата), в които се предлагат различни стоки и/или услуги;
 • Запитване до конкретен Бизнес ползвател относно предлагана от него стока и/или услуга;
 • Заявка за закупуване на избрана стока и/или услуга.
 • Избор на начина на плащане;
 • Сключване на договори с регистрираните в Платформата бизнес ползватели.
 • Обмен на информация и данни по електронен път;
 • Подаване на сигнали до Ubox срещи бизнес ползватели, които нарушават правилата за ползване на Платформата, действащото законодателство на Република България или приложимото право на ЕС.

(3) Ubox не е страна по сключените между Потребителите и Бизнес ползвателите на Платформата договори и не носи никаква  отговорност по възникналите между тях пред-договорни и договорни отношения.

(4) Ubox може да предлага на Потребителите стоки и/или услуги, в качеството на търговец. В този случай, за Ubox важат правилата за Бизнес ползвателите на Платформата и носи отговорност по сключените с Потребителите договори.

 

Член 3

       (1)           Ubox предоставя на Потребителите услугите по чл. 2, ал. 1 – ал. 3 от настоящите ОУ  безвъзмездна.

            (2)  Предоставяната от Ubox услуга по чл. 2, ал. 4 от настоящите ОУ е възмездна. Информация за цената на услугата с оглед на различните стоки и/или услуги се представя на страницата, на която се предлага съответната стока и/или услуга.

 

Член 4

            Потребителят е длъжен да изпълнява указанията зададени от Бизнес ползвателите във връзка с условията за заявка и сключване на сделка посочени в профилите на самите бизнес ползватели.

 

Член 5

Потребителят няма право да прави коментари за бизнес ползвателите, за предлаганите от тях стоки и/или услуги, както и за други потребители, които нарушават добрите нрави и морала.

 

 

 

 

Раздел II

Регистрация на Потребител в Ubox

 

Член 6

Настоящите ОУ се прилагат само към регистрирани в Платформата на Ubox Потребители.

 

Член 7

            Регистрацията е процес, при който физическо лице, което извършва дейност, различна от неговата търговска дейност, стопанска дейност, занаят или професия, следва определени в Платформата стъпки, при изпълнението, на които се създава профил/акаунт с потребителско име и парола за достъп. Потребителското име и паролата за достъп се избират от самия Потребител.

            (2) С натискане на бутон за „Съгласие“, Потребителят декларира, че се е запознал със съдържанието на настоящите ОУ и  Политиката на Ubox за защита на личните данни и се задължава да ги спазва безусловно.

            (3)  При регистрацията, Потребителят посочва/предоставя на Ubox свой e-mail за кореспонденция. Всички изпратени от Ubox съобщения и/или уведомления на посочения от Потребителя e-mail се считат за връчени на датата на тяхното изпращане и пораждат предвидените в тях последици от този момент нататък.

            (4) Ubox потвърждава регистрацията с изпращане на уведомление  на посочения от Потребителя e-mail. В уведомлението се съдържа информация за активиране на регистрацията. С активирането на регистрацията от страна на Потребителя настоящият договор при общи условия се смята за сключен и се създава потребителският профил/акаунт.

            (5) При регистрация, Потребителят е длъжен да предоставя верни данни и информация, като носи отговорност за настъпилите за Ubox и/или бизнес ползвателите вреди от неверните данни. Потребителят е длъжен и след регистрацията да актуализира своевременно данните в своя профил при всяка тяхна промяна.

 

Член 8

            Когато за регистрация в Ubox  се ползва профил от уеб социални мрежи или други мрежи, страна по настоящите ОУ се смята лицето, което е титуляр (собственик) на профила в съответната социална или друга мрежа. Ubox има право да ползва данните от този профил, необходими за идентификация на Потребителя.

 

Член 9

            Ubox предвижда и включва в процедурата по регистрация технически средства за установяване и отстраняване на грешки при въвеждане на данни и информация, необходими за сключване на настоящия договор при ОУ и успешната регистрация.

 

Член 10

Този договор се смята за сключен в момента, в който успешно е завършена регистрацията на Потребителя. За целта Ubox изпраща изрично уведомление на Потребителя на посочения от него e-mail.

 

Член 11

            (1) Потребителят няма право да ползва софтуер, скриптове, програмни езици и/или други технологии, които могат да доведат до затрудняване работата на Платформата на Ubox.

            (2)   Потребителят сам осигурява всички необходими технически средства, оборудване и софтуер за достъп до предлаганата от Ubox услуга.

 

Член 12

            (1) Ubox може по всяко време да ограничи или преустанови временно предоставянето на услугата за извършване на профилактика, отстраняване на повреди и т.н., с цел повишаване качеството на услугата, без това да ангажира негова отговорност за неизпълнение.

            (2) Във всички случаи по ал. 1, Ubox изпраща съобщение на Потребителите, с което ги информира за временното ограничаване и/или преустановяване на услугата.

 

Член 13

(1) В изпълнение на Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 ЕП и Съвета, Ubox предприема всички необходими мерки за защита на личните данни на Потребителя.

(2) Приетата от Ubox Политика за защита на личните данни може да бъде видяна на платформата. При регистрацията, Потребителят се запознава и приема Политиката на Ubox  за защита на личните данни.

(3) Потребителят дава съгласие Ubox да обработва личните му данни съгласно Политиката за защита на личните данни и в изпълнение на предоставяните от Ubox посреднически онлайн услуги и услуги на информационното общество.

 

Член 14

            Ubox има право по всяко време да провери достоверността на подадените при регистрация или в по-късен етап данни и информация от страна на Потребител. При установени несъответствия изисква от Потребителя да ги отстрани. В случай, че се установи повторно несъответствие в подаваните от потребител данни и информация Ubox има право да прекрати достъпа на потребителя до платформата и да прекрати едностранно договора без предизвестие.

 

Член 15

При неспазване на ОУ, в зависимост от тежестта на нарушението Ubox може да ограничи, спре или да прекрати регистрацията на потребителя

 

Раздел III

Изменение на ОУ

 

Член 16

(1) Ubox може да  изменя и/или допълва настоящите ОУ по всяко време. За всяко изменение и/или допълнение на ОУ Ubox уведомява Потребителите на посочения от тях e-mail  за кореспонденция.

            (2) Измененията и/или допълненията на ОУ влизат в сила 14 дни след изпращане на уведомлението до Потребителя.

            (3) Потребителят може да възрази срещу измененията и/или допълненията на ОУ в 14-дневния срок и да прекрати договора с Ubox  без предизвестия. След изтичане на срока от 14 дни Потребителят не може да възразява срещу измененията и/или допълненията и не може да прекрати договора без предизвестие.

 

Раздел IV

Прекратяване на договора

 

Член 17

Договорът за предоставяне на посреднически онлайн услуги от Ubox се прекратява:

 • С изтичане на срока на договора, ако Потребителят е заявил срок.
 • При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на Хот Комюникейшън.
 • При прекратяване на регистрацията от страна на потребителя. В случай, че между потребителя и Ubox и/или между Потребителя и бизнес ползвател на платформата има висящи правоотношения по сключени договори за доставка на стоки и/или услуги, договорът се смята прекратен след приключване на правоотношенията по висящите договори.
 • По взаимно съгласие на страните изразено на траен носител.
 • Едностранно с едномесечно предизвестие на изправната страна в случай на неизпълнение на задължения от другата страна.
 • При смърт на Потребителя.
 • При обективна невъзможност на някоя от страните да изпълнява задълженията си.
 • При нарушение на системно нарушение от страна на Потребителя на ОУ, действащото законодателство на Република България или приложимото право на ЕС.
 • При извършване на престъпление от страна на Потребител чрез предоставените потребителски онлайн услуги.

 

Член 18

За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилага действащото национално законодателство на Република България и приложимото право на ЕС.

 

Член 19

Страните се съгласяват, че възникналите спорове ще бъдат решавани от компетентният съд на Република България или Комисията за защита на потребителите.

 

Раздел V

Допълнителни разпоредби

Термини и определения

 

 • 1. Посреднически онлайн услуги“ означава услуги, които отговарят на всяко едно от следните изисквания:
 • представляват услуги на информационното общество по смисъла на член 1, параграф 1, буква б) от Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета (12);
 • позволяват на бизнес ползвателите да предлагат на потребителите стоки или услуги, така че да се улесни встъпването в преки търговски отношения между посочените бизнес ползватели и потребителите, без значение от мястото на окончателно сключване на сделката;
 • предоставят се на бизнес ползвателите въз основа на договорни отношения между доставчика на посочените услуги и бизнес ползвателите, които предлагат стоки или услуги на потребителите;
 • 2.Доставчик на посреднически онлайн услуги“ означава всяко физическо или юридическо лице, което предоставя или предлага предоставянето на посреднически онлайн услуги за бизнес ползватели;
 • 3.Бизнес ползвател“ означава всяко частно лице, което действа в търговско или професионално качество, или всяко юридическо лице, което използва посреднически онлайн услуги, за да предлага на потребителите стоки или услуги, свързани с неговата търговска дейност, стопанска дейност, занаят или професия;
 • 4.Потребител“ означава всяко физическо лице, което извършва дейност, различна от неговата търговска дейност, стопанска дейност, занаят или професия;
 • 5.Общи условия“ означава всички условия и клаузи или спецификации – независимо от тяхното наименование или форма — които уреждат договорните отношения между доставчика на посредническите онлайн услуги и бизнес ползвателите на тези услуги и които се определят едностранно от доставчика на посреднически онлайн услуги; това едностранно определяне се преценява въз основа на цялостна оценка, за която относителният размер на засегнатите лица, фактът, че е проведено договаряне или че някои разпоредби от общите условия може да са били предмет на такова договаряне и да са били определени заедно от съответния доставчик и бизнес ползвател, сами по себе си не са решаващи;
 • 6.Траен носител“ означава всеки инструмент, който дава възможност на бизнес ползвателите да съхраняват информация, адресирана лично до тях, по начин, достъпен за бъдещо ползване, и за период от време, достатъчен за целите на информацията, и който позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация
 • 7.Сигнал“ – може да подаде всеки Бизнес ползвател или потребител, който счита, че друг потребител или Бизнес ползвател нарушава ОУ, действащото национално законодателство на Република България или приложимото право на ЕС.

Раздел VI

Заключителни разпоредби

Контролни и надзорни органи

 

 • 1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: [email protected], [email protected]

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

 • 2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg